This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
?>
Algemene Voorwaarden 2019-04-17T15:35:07+00:00

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1

Alle leveringen en overeenkomsten vinden plaats onder toepassing van alle voorwaarden. In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor alle overige punten onze algemene voorwaarden van kracht. Door zijn opdracht wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen.

PRIJZEN
Artikel 2

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Gefactureerd wordt tegen de op de datum van levering geldende prijzen, een en ander vermeerderd met de BTW conform het geldende tarief.

OFFERTES
Artikel 3

Alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend en verplichten nimmer tot levering. Alle schriftelijke offertes vinden plaats onder toepassing van de algemene voorwaarden en alle offertes zijn gedurende een (1) maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

TRANSPORT EN OPSLAG
Artikel 4

De goederen reizen voor risico van de Beauty Zaak B.V. Orders met een netto factuurwaarde beneden de € 250,00 worden door De Beauty Zaak B.V. slechts uitgevoerd onder bijtelling van een toeslag ten bedrage van € 30,00. Kosten voor transport is voor rekening van depositair. Hiervoor wordt het standaard tarief van €8,15 in rekening voor gebracht.

BETALING
Artikel 5

De opdrachtgever is verplicht om de vordering binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zal de Beauty Zaak B.V. een herrinering sturen met een betalingsverplichting van zeven (7) dagen na de herrinering. Indien de opdrachtgever wederom niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal er wederom een herrinering sturen met een betalingsverplichting van zeven (7) dagen na de tweede herrinering. Indien De Beauty Zaak B.V. bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan geheel voor rekening van opdrachtgever.

RECLAME EN SCHADEVERGOEDING
Artikel 6

Indien de opdrachtgever de geleverde goederen c.q. bewerkte goederen na beproeving afkeurt, moet hij De Beauty Zaak B.V. hiervan binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis stellen, daar anders De Beauty Zaak B.V. geen enkele aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van het geleverde. Iedere aansprakelijkheid van De Beauty Zaak B.V. is beperkt tot kosteloze vervanging van het geleverde, waartoe opdracht was gegeven, een en ander ter beoordeling van De Beauty Zaak B.V.. De Beauty Zaak B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor enige schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD, RETENTIERECHT
Artikel 7

De Beauty Zaak B.V. behoudt het eigendomsrecht van door haar geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet de gehele prijs heeft voldaan.

WANPRESTATIE EN OVERMACHT
Artikel 8

Indien deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet nagekomen worden, behoudt De Beauty Zaak B.V. zich het recht voor alle verdere leveringen zonder enige waarschuwing te schorsen. In geval De Beauty Zaak B.V. door omstandigheden, zoals overmacht, staking, overheidsmaatregelen of door toedoen van overheidsmaatregelen, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst te annuleren, dan wel de aflevering gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
Artikel 9

Alle overeenkomsten aangegaan met De Beauty Zaak B.V. zijn onderworpen aan Nederlands recht.

SAMENLOOP VAN STANDAARDCONDITIES
Artikel 10

Indien op enige overeenkomst behalve deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nog andere verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden dwingend van toepassing zijn, zullen de bepalingen van deze condities cumuleren. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van de voorwaarden welke speciaal gelden voor de betrokken soort goederen.

Aansprakelijkheid
Artikel 11

De Beauty Zaak B.V. waarborgt dat de Producten verhandelbaar zijn, in overeenstemming met de Europese Cosmetische Wetgeving en geschikt zijn voor hun vooropgesteld gebruik. De Beauty Zaak B.V. is niet aansprakelijk voor enige schending van de garanties te wijten is aan:

Depositair die verder gebruikt maakt van de Producten na de ingebrekestelling van niet-naleving van deze Overeenkomst. Depositair die de Producten wijzigt of onoordeelkundig gebruikt zonder schriftelijk akkoord van de Beauty Zaak B.V. Enig defect dat onstaat als gevolg van slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abonormale werkomstandigheden, het niet volgen van de instructies van de Beauty Zaak (zowel mondeling als schriftelijk), misbruik of wijziging of reperatie van de Producten zonder goedkeuring van De Beauty Zaak; of Nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Depositair of een derde partij die onder de instructies van de Depositair handelt.

INWERKINGTREDING
Artikel 12

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in werking per 15 april 2019.

© 2019 De Beauty Zaak B.V.. Alle rechten gereserveerd.